Legislatíva

Podklady na vypracovanie znaleckého posudku na byt, nebytový priestor

Byt (nebytový priestor) v užívaní:

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva - LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku bytového domu. Poskytuje správca bytového domu alebo bytový podnik.
 • Pôdorys bytu, (resp. nebytového priestoru) (ak je k dispozícii). V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie a zameranie skutkového stavu.
 • Doklad o nadobudnutí bytu (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva,..)

Rozostavaný byt (nebytový priestor):

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva - LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Stavebné povoleniePre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby - získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.
 • Nadobúdací doklad (zmluva o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a pod.)
 • Pôdorys bytu (nebytového priestoru). U novostavieb by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie.

Podklady na vypracovanie znaleckého posudku na rodinný dom, chatu, chalupu, resp. rekreačný dom

Skolaudovaná stavba

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy na pozemok na ktorých sa stavba nachádza. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku stavby (aj pre prístavby, nadstavby,..) - kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného.
 • Projektovú dokumentáciu. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím.
 • V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy je potrebný geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom.

Pre rozostavanú stavbu

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Overený geometrický plán. Vypracuje autorizovaný geodet. Je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
 • Stavebné povolenie. Získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.
 • Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom.

Podklady na vypracovanie znaleckého posudku na pozemok

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva - LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra. U pozemkov evidovaných v registri E je potrebná kópia mapy určeného operátu.
 • Overený geometrický plán. Pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie pozemkov). Geometrický plán vypracuje autorizovaný geodet. Je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
 • Územno-plánovacia informácia. Vyžaduje sa u pozemkov neurčených na stavbu, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Dokladom je územné rozhodnutie, stavebné povolenie, územný plán - dokumenty, ktoré vypovedajú o budúcom možnom využití pozemku.

Podklady na vypracovanie znaleckého posudku na prevádzkové (podnikateľské) objekty

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva - LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku. Kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného úradu, a pod.
 • Projektová dokumentácia (ak je k dispozícii) - v prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím.
 • Nájomné zmluvy. Pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom.
 • Výmer za daň z nehnuteľností. Pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom.
 • Zmluva na poistenie stavby. Pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom.
 • Ostatné zmluvy spojené s užívaním nehnuteľnosti. Pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom (zmluva o zriadení vecného bremena, predkupného práva a ostatné.).